foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bilingválne triedy

V spolupráci so Základnou školou otvárame programy bilingválnych tried. Projekt zastrešuje občianske združenie Angličtina - ZŠ Stupava. Program 10-tich hodín angličtiny za týždeň v bilingválnych triedach sa skladá z:

Povinné vyučovanie - 3 hodiny/týždeň

V rozsahu troch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole pod vedením pedagógov z anglicky hovoriacich krajín. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote.
Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press.

Pozrite si vzorové strany kníh: Incredible English.

CLIL metóda - 4 hodiny/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu štyroch vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v 1. ročníku v angličtine nasledovné predmety: matematika, hudobná výchova, výtvarná výchov a telesná výchova. V ďalších ročníkoch sa obmieňajú predmety ako prvouka, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, geografia, fyzika, chémia a iné. Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

Poobedné kluby - 3 hodiny/týždeň

Prebieha poobede v rámci školského klubu detí v rozsahu troch hodín týždenne (zážitkové učenie, spev, divadlo, laboratórium a pod.).

Financovanie programu

Program je financovaný z príspevkov od rodičov do občianskeho združenia po dobu 10-tich mesiacov za každý školský rok. Štát na program neprispieva. Výška poplatku a platobné podmienky sú súčasťou zmluvy, ktorá je každý školský rok podpisovaná ako s rodičmi, tak aj s vedením základnej školy. Z príspevkov je hradené technické vybavenie tried, učebný materiál, platy lektorov, administratíva atď.